Международная защита прав человека: право, прецеденты, комментарии Альманах международного права. Выпуск 2 Вереша Р.В. Кримінальне право України. Загальна частина. Навчальний посібник. Видання 3-тє Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ України Хуторян Н.М.,Шумило М.М. Право на пенсію та його реалізація за сучасним законодавством України 48 Проблема соотношения понятий “право” и “закон” в контексте исторического и юридико-лингвистического анализа Юридична відповідальність судді: теоретико-прикладне дослідження. Монографія Сравнительное исламское право: введение в теорию и методологию Сімейне право України. Підручник Настільна книга слідчого. Практичний посібник Андрейцев В.І. Правові засади концесії земельної ділянки за законодавством України Трихліб К.О. Гармонізація законодавства України і законодавства ЄС: наближення загальноправової термінології Форми захисту трудових прав працівників Тітко І.А. Нормативне забезпечення та практика реалізації приватного інтересу в кримінальному процесі України Сироїд Т.Л. Міжнародне публічне право. Міжнародний захист прав людини Психологія особистості: оперативна аудіовізуальна діагностика Ченовет Еріка,Стефан Марія Чому ненасильницький спротив ефективний. Стратегічна логіка. Коротюк О.В. Зразки установчих документів юридичних осіб Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні: монографія
Написать нам
 |  Регистрация
Звони и заказывай! Доставка по Украине!
+38 (098)  557-25-25
+38 (044)  227-10-02
+38 (073)  557-25-25
+38 (095)  557-25-25
В КОРЗИНЕ:  0 шт.
КАТАЛОГ КНИГ НОВИНКИ О МАГАЗИНЕ НОВОСТИ ДОСТАВКА ОПЛАТА КОНТАКТЫ

Отрасли права

Тип издания

Зе­м­ля як об’єкт ін­ве­с­ти­цій­но­го роз­ви­т­ку за за­ко­нодав­ст­вом Укра­ї­ни
4.3
 Cодержание

Зе­м­ля як об’єкт ін­ве­с­ти­цій­но­го роз­ви­т­ку за за­ко­нодав­ст­вом Укра­ї­ни

Код товара 1361 Автор: Ковальчук М.О.
Издательство: Юрінком Iнтер
ISBN: 978-966-667-640-8
Год издания: 2015
Переплет: мягкий
Количество страниц: 176 стр.
Тираж: 500 экз.
Наличие на складе : нет в наличии
Цена: 125.00 грн.
АННОТАЦИЯ

У мо­но­гра­фії до­слі­дже­ні та ви­яв­ле­ні осо­б­ли­во­с­ті ево­лю­ції та роз­ви­т­ку пра­во­во­го ре­жи­му зе­м­лі як об’­єк­та ін­ве­с­ти­цій­но­го розвитку Укра­ї­ни. До­слі­джен­ня по­ка­за­ло, що впро­довж усьо­го пе­рі­оду прове­ден­ня в Укра­ї­ні зе­ме­ль­ної ре­фо­р­ми як скла­до­вої еко­но­мі­ч­них пе­ре­тво­рень пра­во­ве ре­гу­лю­ван­ня зе­ме­ль­них і по­в’я­за­них з ними ін­ших су­с­пі­ль­них від­но­син у сфе­рі ін­ве­с­ти­цій­ної ді­я­ль­но­с­ті здій­с­нюєть­ся у рі­з­них пра­во­вих пло­щи­нах – зе­ме­ль­но-­пра­во­вій та ін­ве­с­тицій­но-­пра­во­вій, ко­ж­на з яких має свій об’­єк­т­ний, су­б’єк­т­ний склад і зміст.

Мо­но­гра­фія роз­ра­хо­ва­на на ши­ро­ке ко­ло чи­та­чів, сту­де­н­тів, аспі­ра­н­тів, ви­кла­да­чів юри­ди­ч­них фа­ку­ль­те­тів, на­у­ко­вців, юри­с­тів- пра­к­ти­ка­н­тів, су­д­дів, пра­ців­ни­ків ор­га­нів про­ку­ра­ту­ри, де­пу­та­тів сільсь­ких, се­ли­щ­них мі­сь­ких рад, фа­хі­в­ців у га­лу­зі пла­ну­ван­ня те­ри­то­рій та зе­м­ле­ус­т­рою.

 
  • Все книги
  • Книжные серии

(c) 2010-2018 ЮрКнига. Все права защищены.
Создание интернет магазина WGShop