Фединяк Г.С., Фединяк Л.С. Міжнародне приватне право Адміністративно-правова відповідальність за правопорушення у сфері банківської діяльності Сметаніна Н.В., Голіна В.В. Наукові підходи до теорії злочинності у сучасній українській кримінології Наука міжнародного права в університеті Святого Володимира, том 2. : науково-методичне видання Адміністративно-правовий режим воєнного стану Руснак Ю.І. Кваліфікаційний іспит на посаду судді. Практичний посібник Налоговое право ЕС: актуальные проблемы функционирования единой системы За редакцією професорів В.Я. Тація, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна Кримінальне право України. Особлива частина Шишка Р.Б.,Шишка О.Р.,Шишка І.Р. Цивільне право україни. Загальна частина Дзера О.В. Цивільне право України. Особлива частина. Международное частное транспортное право. Анализ норм международного и российского транспортного права: Учебное пособие Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні: монографія Конституційне право України. Посібник для підготовки до іспитів Кримінально-виконавче право НПК Закону України "Про запобігання корупції" Государственная налоговая служба Налоговый кодекс в вопросах и ответах (3-е издание) Осипенко К.О. Договор об осуществлении прав участников хозяйственных обществ в российском и английском праве Теорія судових доказів в питаннях та відповідях. Навчальний поcібник. Кримінально-виконавче право України (у схемах та таблицях) Інвестиційне право україни
Написать нам
 |  Регистрация
Звони и заказывай! Доставка по Украине!
+38 (097)  975-47-51
+38 (044)  227-10-02
+38 (093)  954-00-52
+38 (050)  299-24-86
В КОРЗИНЕ:  0 шт.
КАТАЛОГ КНИГ НОВИНКИ О МАГАЗИНЕ НОВОСТИ ДОСТАВКА ОПЛАТА КОНТАКТЫ

Отрасли права

Тип издания

Зе­м­ля як об’єкт ін­ве­с­ти­цій­но­го роз­ви­т­ку за за­ко­нодав­ст­вом Укра­ї­ни
4.0
 Cодержание

Зе­м­ля як об’єкт ін­ве­с­ти­цій­но­го роз­ви­т­ку за за­ко­нодав­ст­вом Укра­ї­ни

Код товара 1361 Автор: Ковальчук М.О.
Издательство: Юрінком Iнтер
ISBN: 978-966-667-640-8
Год издания: 2015
Переплет: мягкий
Количество страниц: 176 стр.
Тираж: 500 экз.
Наличие на складе :
Цена: 125.00 грн.
АННОТАЦИЯ

У мо­но­гра­фії до­слі­дже­ні та ви­яв­ле­ні осо­б­ли­во­с­ті ево­лю­ції та роз­ви­т­ку пра­во­во­го ре­жи­му зе­м­лі як об’­єк­та ін­ве­с­ти­цій­но­го розвитку Укра­ї­ни. До­слі­джен­ня по­ка­за­ло, що впро­довж усьо­го пе­рі­оду прове­ден­ня в Укра­ї­ні зе­ме­ль­ної ре­фо­р­ми як скла­до­вої еко­но­мі­ч­них пе­ре­тво­рень пра­во­ве ре­гу­лю­ван­ня зе­ме­ль­них і по­в’я­за­них з ними ін­ших су­с­пі­ль­них від­но­син у сфе­рі ін­ве­с­ти­цій­ної ді­я­ль­но­с­ті здій­с­нюєть­ся у рі­з­них пра­во­вих пло­щи­нах – зе­ме­ль­но-­пра­во­вій та ін­ве­с­тицій­но-­пра­во­вій, ко­ж­на з яких має свій об’­єк­т­ний, су­б’єк­т­ний склад і зміст.

Мо­но­гра­фія роз­ра­хо­ва­на на ши­ро­ке ко­ло чи­та­чів, сту­де­н­тів, аспі­ра­н­тів, ви­кла­да­чів юри­ди­ч­них фа­ку­ль­те­тів, на­у­ко­вців, юри­с­тів- пра­к­ти­ка­н­тів, су­д­дів, пра­ців­ни­ків ор­га­нів про­ку­ра­ту­ри, де­пу­та­тів сільсь­ких, се­ли­щ­них мі­сь­ких рад, фа­хі­в­ців у га­лу­зі пла­ну­ван­ня те­ри­то­рій та зе­м­ле­ус­т­рою.

 
  • Все книги
  • Книжные серии

(c) 2010-2017 ЮрКнига. Все права защищены.
Создание интернет магазина WGShop