Трофанчук Г.І. Канонічне право. Курс лекцій Лисенко О.А.,Пивоваров В.М.,Прудникова О.В.,Шумейко О.А. Українська мова (за правознавчим спрямуванням) Історія порівняльного правознавства як сфера наукових досліджень: Збірник наукових праць Парламентські вибори в Україні: правові і політичні проблеми Верховна Рада України Конституція України Міжнародно-правове співробітництво держав у сфері забезпечення добробуту тварин та їх захисту від жорстокого поводження Настільна книга адвоката в цивільному, господарському та адміністративному судочинстві. Повноваження захисника, законодавство, постанови Пленуму, узагальнення судової практики, інформаційні листи. Копійка В.В. Розширення Європейського Союзу та Україна Кравчук М.В. Теорія держави і права (опорні конспекти) Москалюк О.В. Подолання колізій між нормами права рівної юридичної сили Кузнецов С.О., Серафімов В.В, Нікіша Д.О. Shipping Law: Legal characteristics and commercial practice Роздуми про сучасні правові реалії Історія українського лісового законодавства. Часи визвольних змагань та період НЕП 1917-1929 років Вчення про кримінальні докази. Загальна та особлива частини. Репринтне видання. Задорожній О.В. International Law in the Relations of Ukraine and the Russian Federation Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом Кримінальна відповідальність за незаконне проведення дослідів над людиною Закони України “Про службу безпеки України”, Про основи національної безпеки України, ''Про контррозвідувальну діяльність'', ''Про державну таємницю'', ''Про боротьбу з тероризмом'''''' Ківалов С.В., Біла-Тіунова Л.Р., Корнута Л.М. Дисциплінарна відповідальність державного службовця в Україні: питання теорії і правового регулювання Саломатин А.Ю. Сравнительная правовая политика как инструмент реформирования правовой системы
Написать нам
 |  Регистрация
Звони и заказывай! Доставка по Украине!
+38 (098)  557-25-25
+38 (044)  227-10-02
+38 (073)  557-25-25
+38 (095)  557-25-25
В КОРЗИНЕ:  0 шт.
КАТАЛОГ КНИГ НОВИНКИ О МАГАЗИНЕ НОВОСТИ ДОСТАВКА ОПЛАТА КОНТАКТЫ

Отрасли права

Тип издания

Закон України ''Про недержавне пенсійне забезпечення''
2.0

Закон України ''Про недержавне пенсійне забезпечення''

Код товара 651 Автор: Верховна Рада України
Издательство: Паливода А.В.
ISBN: 978-966-437-087-2
Год издания: 2014
Переплет: мягкий
Количество страниц: 92 стр.
Тираж: 200 экз.
Наличие на складе : нет в наличии
Цена: 25.00 грн.
АННОТАЦИЯ

Закон визначає правові, економічні та організаційні засади недержавного пенсійного забезпечення в Україні та регулює правовідносини, пов'язані з цим видом діяльності.

Система недержавного пенсійного забезпечення - це складова частина системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка ґрунтується на засадах добровільної участі фізичних та юридичних осіб у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання учасниками недержавного пенсійного забезпечення додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат.

Законом до числа суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення віднесено - недержавні пенсійні фонди, вкладники та учасники пенсійних фондів, фізичні та юридичні особи, які уклали договори страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті та інші.

Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється:
- пенсійними фондами;
- страховими організаціями;
- банківськими установами.

Планові аудиторські перевірки діяльності організацій що надають послуги у сфері недержавного пенсійного забезпечення, проводяться не рідше ніж один раз на рік за рахунок юридичних осіб, що перевіряються. Результати аудиторських перевірок підлягають опублікуванню. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України встановлює вимоги до аудиторів, які здійснюють аудит юридичних осіб - суб'єктів недержавного пенсійного забезпечення.

Недержавні пенсійні фонди створюються на підставі рішення засновників та не мають на меті одержання прибутку для його подальшого розподілу між засновниками. Недержавне пенсійне забезпечення є для пенсійних фондів виключним видом діяльності. Пенсійний фонд діє на підставі статуту. Статут пенсійного фонду затверджується засновниками фонду. Зміни до статуту пенсійного фонду вносяться радою цього пенсійного фонду за погодженням з його засновниками.

Державна реєстрація пенсійного фонду та видача йому відповідного свідоцтва проводяться Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

За видами пенсійні фонди можуть утворюватися як відкриті пенсійні фонди, корпоративні пенсійні фонди та професійні пенсійні фонди. Пенсійним фондам забороняється змінювати їх вид та найменування, зазначені у статуті пенсійного фонду, після реєстрації Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. Єдиним органом управління пенсійного фонду є рада пенсійного фонду.

Фізична особа, на користь якої сплачуються пенсійні внески до недержавного пенсійного фонду і яка має право або набуде право на одержання пенсійних виплат з такого фонду, є учасником фонду. Учасниками фонду можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства. Участь фізичних осіб у будь-якому недержавному пенсійному фонді є добровільною. Фізична особа може бути учасником кількох пенсійних фондів за власним вибором. Пенсійні виплати можуть здійснюватися учаснику фонду або його спадкоємцю.

Пенсійний контракт є договором між пенсійним фондом та його вкладником, який укладається від імені пенсійного фонду його адміністратором та згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення учасника або декількох учасників фонду за рахунок пенсійних внесків такого вкладника. Пенсійний контракт набирає чинності з моменту його підписання вкладником фонду та адміністратором. В Законі наведені випадки дострокового припинення дії пенсійного контракту.

Особа, яка сплачує пенсійні внески на користь учасника фонду шляхом перерахування коштів до недержавного пенсійного фонду відповідно до умов пенсійного контракту, є вкладником фонду. Вкладником фонду може бути сам учасник фонду, подружжя, діти, батьки, роботодавець учасника фонду або професійне об'єднання, членом якого є учасник фонду.

Пенсійні фонди здійснювати такі види пенсійних виплат:
1) пенсія на визначений строк;
2) одноразова пенсійна виплата
Розміри пенсійних виплат визначаються виходячи з сум пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду, тривалості виплати та формули розрахунку величини пенсії на визначений строк. Пенсійні виплати здійснюються у грошовій формі в національній валюті України.
Пенсійні кошти успадковуються особою (особами), яка є спадкоємцем власника таких коштів згідно з цивільним законодавством України.

Засновником пенсійного фонду можуть бути:
- відкритого - будь-які одна чи декілька юридичних осіб;
- професійного - об'єднання юридичних осіб-роботодавців, об'єднання фізичних осіб, включаючи професійні спілки (об'єднання професійних спілок), або фізичні особи, пов'язані за родом їх професійної діяльності (занять);
- корпоративного - юридична особа-роботодавець або декілька юридичних осіб-роботодавців, до яких можуть приєднуватися роботодавці-платники.

Засновниками або роботодавцями - платниками корпоративного пенсійного фонду можуть бути роботодавці - юридичні особи, що провадять свою діяльність беззбитково не менше ніж протягом одного фінансового року, крім випадків реорганізації юридичної особи.

Юридична особа може бути одночасно засновником не більш як одного корпоративного чи одного професійного пенсійного фонду.

Після отримання повідомлення про ліквідацію пенсійного фонду кожен його учасник повинен надіслати до ліквідаційної комісії письмову заяву із зазначенням іншого пенсійного фонду, страхової організації або пенсійного депозитного рахунку, куди повинні бути передані належні йому пенсійні кошти.

Адміністратором недержавного пенсійного фонду може бути:

юридична особа, яка надає професійні послуги з адміністрування недержавних пенсійних фондів (професійний адміністратор);

юридична особа - одноосібний засновник корпоративного пенсійного фонду, який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування такого фонду;

компанія з управління активами.

Управління активами недержавних пенсійних фондів може здійснюватися такими особами: компанією з управління активами, банком щодо активів створеного ним корпоративного пенсійного фонду а також професійним адміністратором, який отримав ліцензію на провадження діяльності з управління активами. Управління активами пенсійного фонду здійснюється на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління активами. Ліцензія видається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Зберігачем пенсійного фонду може бути банк, який відповідає таким вимогам:
- має ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;
- не є пов'язаною особою пенсійного фонду, з радою якого укладено договір про обслуговування пенсійного фонду зберігачем, адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами, засновників і аудитора такого фонду та їх пов'язаних осіб;
- не здійснює управління активами створеного ним корпоративного пенсійного фонду;
- не є кредитором адміністратора або осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, з яким зберігачем укладено договір про обслуговування пенсійного фонду.

В Законі висвітлені питання щодо подання звітності та оприлюднення інформації по недержавному пенсійному забезпеченню

 
  • Все книги
  • Книжные серии

(c) 2010-2018 ЮрКнига. Все права защищены.
Создание интернет магазина WGShop